โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ท่องเที่ยวบนเส้นทาง R3a ไทย - ลาว - จีน
เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาญ จิ่งหง (สิบสองปันนา)
3 คืน 4วัน (ไปรถ กลับรถ)


วันแรก            เชียงราย- เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา - (460 กม.)
บ่อเต็น -บ่อหาญ-จิ่งหง(สิบสองปันนา) 
06.00 น .         รับคณะที่จุดนัดพบเพื่อดินทางไปยังเชียงของโดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ VIP ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.  ( ระยะทางจากเชียงราย – เชียงของ  120  กม. )
07.30 น.          เดินทางถึงเชียงของ หรือทำพิธีการผ่านแดนเข้าสู่ประเทศลาว ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)โดยแพขนานยนต์ใช้เวลา 5 นาที ถึงยังลาวเปลี่ยนเป็นรถตู้หรือรถบัส จากห้วยทรายไปยังเมืองหลวงน้ำทา บนเส้นทาง R3A ชมความงดงามของธรรมชาติ สองข้างทางเต็มไปด้วยภูเขา-รายน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี ผ่านหมู่บ้านของชาวลาว และเวียงภูคาซึ่งเป็นเหมืองแร่ลิกไนท์ ตลอดสองข้างทางซึ่งนำมาขายยังประเทศไทย ( ระยะทางจาก ห้วยทราย – เวียงภูคา – หลวงน้ำทา  ระยะทาง  190  กม.  )
11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเฮือนลาว ของเมืองหลวงน้ำทา อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน แล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบ่อเต็น และระยะทางจากเมืองหลวงน้ำทา ไปยังบ่อเต็นใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. 60 กม. ทำพิธีการผ่านแดนลาวเรียบร้อย แล้วนำท่านออกจากประเทศลาว เข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านบ่อหาญ ทำพิธีการผ่านแดนเสร็จเรียบร้อยนำท่านนั่งรถบัสของจีนไปยังเชียงรุ้งผ่านเมืองหล้า ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์มีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดประมาณ 4 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ทั้งหมด 24 อุโมงค์(250 กม.)
17.00 น.          เดินทางถึงเมืองสิบสองปันนา(จิ่งหง)นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมซานซี ( หรือเทียบเท่า)พักผ่อนและทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
18.30 น.          นำคณะเดินทางรับประทานอาหารที่ภัตตาคารหมิงเล่อเหยี้ยน สะอาด อร่อย
19.30 น.          นำคณะชมถนนคนเดินซื้อของที่ระลึกหรือศูนย์การค้าของเมืองสิบสองปันนาอยู่ใจกลางเมืองของที่พัก อิสระตามอัธาศัย (อย่าลืมนำการ์ดของโรงแรมไปด้วย)

 

วันที่สอง         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมมีอาหารเสริมจากเมืองไทย อาทิเช่น หมูกรอบ หมูหยอง เกี่ยมจ่าย ไข่เค็ม กาแฟจากเวียดนามให้ท่านได้ลิ้มรสอย่างจุใจ
08.00 น.          เดินทางไปยังป่าเขตร้อน มีการแสดงของชาวเขาที่น้ำตกเก้ามังกร และข้ามสะพานลวดสลิงไปชมหมู่บ้านเผ่าอ้ายหนี่ จะมีพิธีการแต่งงานให้ชมการแสดงของชนเผ่า 13 ชนเผ่า หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับมาชมสวนนกยูง ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดแล้ว นกยูงจะรีบมาทานอาหารหลายร้อยตัว หลังจากกินอิ่มแล้วก็จะรีบกลับไปยังสวนป่า และรังของตัวเอง
เที่ยง                นำคณะเดินทางรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารดังเล่อเหยียน
บ่าย                  นำท่านชมวัดป่าเจ หรือวัดไตลื้อ ดูความอลังการของวัด ตื่นตาตื่นใจกับความวิจิตรงดงามของวัด แหล่งรวบรวมของสถาปัตยกรรมทางศาสนา มีพระภิษุสงฆ์มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้นับร้อยองค์ ให้ท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธาศัย
ค่ำ                    นำคณะเดินทางรับประทานอาหารที่ภัตตาคารไตเหยี้ยนฟู  ให้ท่านได้ลองลิ้ม ชิมรส กับอาหารไตลื้อขนานแท้ ของชาวลื้อสิบสองปันนา บริการท่านอย่างจุใจ หลังจากนั้นนำท่านไปชมการแสดงนาฎศิลป์ของเมืองพาราณสี หมายถึง เมืองแห่งความร่มเย็นคำว่าเมืองพาราณสีนี้มีประวัติความเป็นมานับพันปีแล้ว ผลงานของวัฒนธรรมประจำชาติใช้เงินลงทุน 13 ล้านหยวน เท่ากับเงินไทย 65 ล้านบาท ถ้าท่านมาสิบสองปันนาแล้วไม่ได้ดูการแสดงชุดนี้ถือว่าท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา ให้ท่านเก็บภาพไว้และถ่ายรูปกับนักแสดงสาวสวยของจีนไว้เป็นที่ระลึก

วันที่สาม         ศูนย์วิจัยลิง-หมู่บ้านกาหลั่นป้า-เมืองหล้า
07.00 น.          เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นำกระเป๋าเดินทางของท่านไว้หน้าห้อง เสร็จแล้วรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเลียบริมแม่น้ำล้านช้าง หรือแม่น้ำโขงไปยังศูนย์วิจัยลิง ซึ่งมีลิงนานาชนิดและมีลิงเผือกตัวเดียวในโลกที่หาดูได้อยาก นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขงชมวิวแม่น้ำโขงที่ยาวสุดสายตา นำท่านนั่งรถไฟฟ้าชมวังเก่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลิงนานาชนิดและลิงเผือกที่มีเพียงตัวเดียวในโลก
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หอแดง
บ่าย                  หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่หมู่บ้านกาหลั่นป้า หรือเมืองฮำ ในอตีดเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ้งแต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้าน อยู่ภายในการจัดการเดียวกันเป็น “ไตเหยียน”หรือหมู่บ้านไตร โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม ชมหมู่บ้านของชาวไตลื้อ นมัสการวัดมหาราชฐานสุทธาวาสที่เก่าแก่นับร้อยปี และการแสดงเล่นน้ำสงกรานต์ที่เหมือนกับประเทศไทยจากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองหล้า 130 kms.= 1.5 hrs.)
เย็น                  เดินทางถึงเมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนที่ติดกับประเทศลาว นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Jing siao หรือเทียบเท่า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่              ตลาดเมืองหล้า-โมฮัน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงราย
เช้า                   อรุณสวัสดิ์รับประทานอาหารเช้าแล้วอิสระตามอัธยาศัย นำท่านชมตลาดเช้าเมืองหล้า เลือกซื้อผลไม้สดเป็นของฝาก
09.00 น.          ทำพิธีการผ่านแดน อำลาประเทศจีนเข้าสู่ สปป.ลาว เพื่อออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย
เที่ยง                พักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา
16.00 น.          คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทรายทำพิธีการผ่านแดนออกจากลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ฝั่งไทย
รถตู้/บัสปรับอากาศ VIP นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

- บาท   พักโรงแรมซานซี   หรือเทียบเท่า 
( พัก  2 คน  ต่อ  1  ห้อง   พักเดี่ยวเพิ่มท่านล่ะ  2000    บาท  )

อัตรานี้รวม
-ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางตามรายการ -ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ
-ค่า VISA เข้าประเทศจีน                                -ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว                         -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
-ค่าหัวหน้าทัวร์,ไกด์ท้องถิ่น                              -โชว์พาราณสีคนละ 160 หยวนแถวหน้า

 

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
-ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน/คน/วัน
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอบิล)
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 200,000 บาท


มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ